Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 46 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy tại lưu vực sông trường hợp nghiên cứu: Lưu vực sông Nakdong - Hàn Quốc

NGO VAN QUAN

Tóm tắt


     Biến đổi khí hậu không chỉ đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thủy văn trong những thập kỷ qua mà sẽ còn tiếp tục tác động trong các thập niên tới. Tác động này đã ảnh hưởng một cách đáng kể đến việc cung cấp và quản lý nguồn nước cho khu vực nói chung, đặc biệt nó có tác động mạnh đến lưu vực sông nói riêng. Trong nghiên cứu này, mục đích chính làm thế nào để xác định sự thay đổi của dòng chảy năm trên lưu vực sông dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt chỉ ra ảnh hưởng này tới dòng chảy các mùa trong năm với các thời đoạn khác nhau trong lưu vực sông Nakdong. Để đánh giá những thay đổi này, mô hình thủy văn ArcSWAT đã được áp dụng để mô phỏng sự biến đổi khí hậu lên dòng chảy trên lưu vực sông. Sau khi mô hình được kiểm định với dòng chảy tháng đo đạc được tại trạm đo, dữ liệu khí hậu đầu vào được sử dụng cho mô hình ArcSWAT với ba giai đoạn là (2010-2039), (2040-2069) and (2070-2099) để mô phỏng dòng chảy tương ứng với các giai đoạn trên, sau đó được so sánh với giai đoạn chuẩn (1980-2009). Kết quả cho thấy dòng chảy trung bình năm đã tăng trong tất cả trong các giai đoạn và sự thay đổi đáng kể nhất đã thể hiện trong giai đoạn (2040-2069). Tuy nhiên, dòng chảy theo các mùa trong năm đã được xác định với sự thay đổi chủ yếu tăng mạnh trong mùa Hè từ tháng 6 đến tháng 8 trong năm, sự thay đổi này là nguyên nhân dẫn đến các trận lũ có thể xảy ra vào mùa Hè, ngược lại kết quả chỉ ra dòng chảy giảm mạnh vào các tháng mùa Thu từ tháng 9 đến tháng 11 tác động này là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán, thiếu hụt nước tăng mạnh vào mùa Thu của lưu vực trong những thập niên tới. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy việc cung cấp và quản lý tài nguyên nước trong lưu vực đang đối mặt với thách thức lớn hơn dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong tương lai. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cung cấp một phương pháp hữu ích trong chiến lược và chính sách quản lý bền vững tài nguyên nước trên các lưu vực sông.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941